IMG-LOGO

Sơ đồ chu trình

OCOP Quảng Ninh - 12-09-2020

 

 

 

SƠ ĐỒ CHU TRÌNH OCOP

 

Chu trình triển khai OCOP hằng năm

(Đánh giá, xếp hạng sản phẩm vào tháng 3-4)

 

 

Chu trình OCOP được thực hiện theo 6 bước, trên cơ sở nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm” (đề xuất nhu cầu từ dưới lên, theo nhu cầu và khả năng của hộ sản xuất, HTX và SMEs). Trong đó, quan trọng là bước thi đánh giá và xếp hạng sản phẩm.

Các nội dung được duy trì liên tục trong các năm:

- Tuyên tuyền, hướng dẫn về chương trình OCOP (diễn ra liên tục trong năm, trọng tâm vào tháng 3-4)

- Nhận ý tưởng sản phẩm (Trọng tâm vào tháng 4-6 hàng năm)

- Nhận kế hoạch kinh doanh (Trọng tâm vào tháng 6-8 hàng năm)

- Triển khai kế hoạch kinh doanh (Liên tục từ khi kế hoạch kinh doanh được duyệt)

- Thi sản phẩm cấp huyện, cấp tỉnh (Diễn ra vào tháng 3-4 hoặc tháng 7-8 hàng năm)

- Xúc tiến thương mại (Liên tục trong năm, tập trung vào tháng 1 và 5 nhân sự kiện Hội chợ OCOP- Xuân và Hội chợ OCOP Hè hằng năm)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: